Saami Villages

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Saamelaiskylät

Katso ruotsinkielistä välilehteä.

Poronhoito- / poro-aiheisia linkkejä: poronhoito - kokoomasivu

Sisällysluettelo: Elinkeinot ja liikkuminen

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Samebyar

Samebyar, renskötselområden och samfälligheter för samer, som juridiska personer ett slags ekonomiska föreningar med ansvar för renskötseln. I Sverige finns (1999) 43 fjäll- och skogssamebyar och 8 koncessionssamebyar. Begreppet sameby infördes i 1971 års rennäringslag och ersatte då det tidigare begreppet lappby . Den geografiska indelningen görs av respektive länsstyrelse främst med hänsyn till betestillgång. Medlemskap i sameby förutsätter som huvudregel ett aktivt deltagande i renskötseln, i vilken också ingår alla naturarättigheter (jakt och fiske m.m.). Majoriteten av samerna tillhör av naturliga skäl inte sameby, vilket medfört en begreppsuppdelning av samebefolkningen i renskötande och icke-renskötande samer.

Samebyarna skall särskilt ansvara för att renskötseln bedrivs på ekonomiskt bästa sätt. Den företräder också medlemmarnas intressen i övrigt.

Med åretruntmarker avses de områden inom samebyns fasta gränser där renskötsel får bedrivas hela året om. Fjällsamebyarna har sina åretruntmarker i fjäll och skogsområden ovanför odlingsgränsen (i Norrbottens och Västerbottens län) eller på renbeteesfjällen (Jämtlands och Dalarnas län). Skogsamebyarna har sina marker i huvudsak utanför fjällområdet och nedanför odlingsgränsen. Koncessionssamebyar finns i Tornedalen och i Kalixälvens dalgång, där den som är same kan få tillstånd (koncession) att bedriva renskötsel året om nedanför lappmarksgränsen. Markägare har där uppplåtit sina fastigheter för renskötsel i utbyte mot att de själva får ha ett antal s.k. skötesrenar i vård hos renskötande samer.

De s.k. sedvanelanden (vinterbetesmarker) ligger mellan odlingsgränsen och kusten (Norrbottens och Västerbottens län) samt utanför renbetesfjällen (Jämtlands, Västernorrlands och Dalarnas län). Där får samerna enligt gammal sedvana vinterbeta sina renar 1 oktober - 30 april. För denna sedvanerätt finns inga fasta gränser, och flera tvister om sedvanerätten pågår vid svenska domstolar.

Några samebyar har svenskt renbete i Norge sommartid och norskt renbete i Sverige vintertid. Sådan betning över gränserna regleras genom en särskild renbeteskonvention.


Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska