Lappväsendet-hallintolaitos

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Lappväsendet-hallintolaitos

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Lappväsendet

Lappväsendet, den statliga administrationen för renskötsel som från 1880-talet byggdes upp vid länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Avsikten var att positivt påverka förhållandet mellan de nomadiserande samerna och den bofasta befolkningen samt att fastare reglera näringens inre angelägenheter. I administartionen ingick lappfogdar, lapptillsynsmän och senare även lappfogdeassistenter. Lappfogdarna var knutna direkt till länsstyrelserna, medan tillsynsmännen var fältarbetare. Till lappväsendet i vidare mening hörde också lappbyordningsmännen, som hade tjänstemans ställning, trots att de var förtroendevalda.

Från 1962 fick lappväsendet en delvis annan inriktning som ekonomiskt och tekniskt rådgivande organ för renskötseln, samtidigt som tjänstebenämningarna ändrades till konsulent, assistent och instruktör. 1971 upplöstes lappväsendet helt som otidsenlihgt mot bakgrund av den självstyrande roll de nya samebyarna fått genom 1971 års rennäringslag (SFS 1971:437). De adminisytrativa uppgifter som fortsättningsvis skulle finnas kvar övertogs av lantbruksnämnder och länsstyrelser.


Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska

,