Revision history of "Saba, Isak"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:57, 26 September 2014Olli (Talk | contribs). . (1,264 bytes) (+1,264). . (Ak: Uusi sivu: {{Artikkeli |sivun nimi=Saba, Isak |kieli=suomi |id=1666 |artikkeliteksti=Isak Saba (1875-1921) oli toimittaja, kirjailija ja saamelaispoliitikko. <P align="justify">Isak Saba s...)