Lapponia

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 08:47, 8 November 2021 by Anu (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Lapponia

Lapponia on Johannes Schefferuksen saamelaiskulttuuria käsittelevä kirja vuodelta 1673, "lappologian" perusteos.

Uppsalan yliopiston kaunopuheisuuden ja valtio-opin professoriksi kutsuttu saksalainen oppinut Johannes Schefferus (1621-79) sai Ruotsin valtionkanslerilta Magnus de la Gardielta tehtäväkseen laatia mannereurooppalaisille suunnatun selvityksen saamelaisista. Viime kädessä tavoitteena oli osoittaa, etteivät saamelaiset noitataidoillaan olleet ruotsalaisen sotamenestyksen taustalla; tällaista huhua oli levitetty mm. vastapuolen rintamajoukoille levitetyissä lentolehtisissä. Frankfurt am Mainissa painetusta teoksesta tuli aikansa best seller, joka kymmenessä vuodessa ilmestymisestään käännettiin ainakin osin kaikille silloisille maailmankielille.

Lapponian tiedot ovat pääosin peräisin Ruotsi-Suomen saamelaisalueen papistolta. Schefferuksen tärkeimmät informantit olivat Samuel Rheen, Olaus Graan, Nicolaus Lundius, Olaus Petri Niurenius ja Johannes Tornæus sekä Kemin Lapin Gabriel Tuderus. Muilta osin Schefferus luotti antiikin ja keskiajan historioitsijoihin kuten Prokopiukseen ja Adam Bremeniläiseen sekä saagakirjallisuuteen. Olaus Magnukseen hän sen sijaan suhtautui torjuvasti. Vaikka Schefferus itse ei koskaan käynytkään Lapissa, hän muutoin oli aikaansa nähden harvinaisen lähdekriittinen kirjailija ja näin Lapponiasta muodostui lopulta varsin luotettava Lappi-tietouden perusteos pitkäksi ajaksi.

Lapponialla oli perustava merkitys saamelaisia koskevan tietouden levittäjänä, mutta siitä oli peräisin myös romantisoiva käsitys saamelaisista suurina "pasifisteina", jotka nöyrästi väistyivät valloittajan tieltä. Tämä kirjan toimeksiannon ja rousseaulaisen luonnonkansakuvan mukainen korostus on sittemmin vuosisatoja elänyt omaa elämäänsä eurooppalaisten mielissä. Saamelaisten mainetta noitakansana teos vastoin tarkoitustaan vahvisti, sillä juuri sitä koskevat luvut kirjasta useimmiten käännettiin toisille kielille. Ehkä vakavin Schefferuksen kirjan tuottamista ongelmista oli, että sen myötä länsisaamelaisuus pääsi muodostumaan saamelaisuuden malliksi. Syynä oli kirjan aineisto, joka yksipuolisesti oli peräisin Ruotsin saamelaisalueelta. Tämä vinoutuma on sittemmin ollut yksi lappologian keskeisistä piirteistä.

Sisällysluettelo: Tutkimus ja tutkimushistoria sekä tutkimuslaitokset ja museot

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Lapponia (a book)

Lapponia, the title of a book about Saami culture by Johannes Schefferus. Published in 1673, it is the founding work of Lappology.

The German scholar Johannes Schefferus (1621-79) was appointed Professor of Rhetoric and Political Science at the University of Uppsala. He was assigned by Magnus de la Gardie, the State Chancellor of Sweden, the task of producing a description of the Saami intended for the people of the rest of Europe. Ultimately, the aim was to demonstrate that the sorcery of the Saami was not what lay behind the military success of the Swedes; a rumour to this effect had had been spread in leaflets distributed to enemy troops on the front. The work was published in Frankfurt am Main, and it became a best seller of its time, being translated at least in part into all of the major world languages within ten years of its original publication. The information contained in Lapponia was mostly obtained from clergymen working in the Saami region of Sweden-Finland. Schefferus most important informants were Samuel Rheen, Olaus Graan, Nicolaus Lundius, Olaus Petri Niurenius and Johannes Tornaeus, and for Kemi Lapland Gabriel Tuderus. Otherwise Schefferus based his facts on information from ancient and mediaeval historians like Procopius and Adam of Bremen and on the Norse sagas. On the other hand, he regarded the information offered by Olaus Magnus with distrust. Although Schefferus himself never actually visited Lapland, he was a scholar who adopted what for his age was a keen critical attitude to his sources, and thus Lapponia in the end remained for a long time a basic work providing fairly reliable information about Lapland.

Lapponia was fundamentally important in disseminating information about the Saami, but it also engendered a romantic view of them as great pacifists who complaisantly gave way to their conquerors. This emphasis, which was in keeping with the book s commission and later with a Rousseauesque concept of a primitive people, has endured independently of the book in the minds of Europeans over the centuries. Contrary to its purpose, the book in fact reinforced the reputation of the Saami as a people of sorcerers, for it was the chapters dealing with this subject that were most frequently translated into other languages. Perhaps the most serious of the problems connected with Schefferus book was that through it the western Saami way of life became the accepted model for Saami culture; the reason for this lay in the book s source material, which was derived solely from the Swedish Saami regions. This distortion subsequently became a central feature of Lappology.

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den