Johdanto

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 14:59, 4 April 2020 by Irja (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia tarjoaa tietoa saamelaiskulttuurista eri alojen ja eri tasojen opettajille ja opiskelijoille, kansainväliselle tutkijayhteisölle, viranomaisille ja kulttuurityöntekijöille sekä kaikille saamelaiskulttuurista kiinnostuneille ja saamelaisille itselleen. Ensyklopedia pyrkii purkamaan stereotyyppisiä käsityksiä esittämällä viimeaikaisia tutkimustuloksia saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen näkökulmista.

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia koostuu noin 4000 hakusana-artikkelista. Perusartikkeleissa esitellään saamen kieltä, historiaa, mytologiaa, kirjallisuutta, musiikkia, taloutta, luonnonympäristöä, elinkeinoja, medioita, oikeuksia, koulutusta, taidetta, yhteiskunnallisia oloja jne. Henkilöartikkeleissa esitellään kulttuurivaikuttajia ja kulttuurin tekijöitä: saamelaisia kirjailijoita, taiteilijoita, laulajia, poliitikkoja ja Saamenmaan tunnetuimpia tutkijoita. Leimallisesti saamelaiskulttuurille ominaisia ilmiöitä tarkastellaan ennen kaikkea kulttuurinsisäisestä näkökulmasta. Ensyklopediaan sisältyy myös 50 saamelaiskulttuuriin liittyvän sanan etymologinen lista. Ympäristöä eli saamelaiskulttuurin materiaalista perustaa käsitellään maisemaa, ympäristö- ja lumikäsitteitä sekä eläimistöä ja kasvistoa kuvaavissa artikkeleissa. Artikkeleihin sisältyy laaja kirjallisuusluettelo.

Saamelaiskulttuuri ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan se käsittää useita kulttuureita ja kieliä. Saamelaisalue, Sápmi, ulottuu Ruotsin ja Norjan keskiosista pohjoisimman Suomen kautta Kuolan niemimaan itäkärkeen asti. Sápmi-termi löytyy kaikista saamen kielistä ja viittaa alueeseen, kieleen ja ihmiseen. Se ulottuu vähintään 3000 vuotta taaksepäin, jolloin se vakiintui saamelaisten esivanhempien omakieliseksi nimitykseksi. (Etnonyymi) Sápmelaš (johdos sanasta sápmi) ja suomen ikivanha heimonimi hämäläinen ovat lähtöisin samasta alkuperästä.

Nykyään neljän eri valtion alueella asuu kaikkiaan noin 100 000 saamelaista. Saamen kielet poikkeavat toisistaan siinä määrin, että eri kielten puhujat eivät ymmärrä toisiaan. Eri kielten sisällä esiintyy lisäksi alueellista variaatiota, ja esimerkiksi pohjoissaame jaetaan neljään toisistaan poikkeavaan päämurteeseen. Ensyklopedia ottaa tämän moninaisuuden huomioon esittämällä tietoa Saamen kansan sisällä olevista vähemmistöryhmistä, mm. Kuolan saamelaisista, jotka ovat tähän asti olleet saamelaiskulttuurin tutkimuskentälläkin syrjässä. Saamelaiskulttuurin kirjon takia on mahdoton saada kerätyksi kaikkea olemassa olevaa tutkimustietoa tähän ensyklopediajulkaisuun.