Esittely

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 12:03, 5 May 2020 by Pekka K (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Esittely

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia tarjoaa tietoa saamelaiskulttuurista eri alojen ja eri tasojen opettajille ja opiskelijoille, kansainväliselle tutkijayhteisölle, viranomaisille ja kulttuurityöntekijöille sekä kaikille saamelaiskulttuurista kiinnostuneille ja saamelaisille itselleen. Ensyklopedia pyrkii purkamaan stereotyyppisiä käsityksiä esittämällä viimeaikaisia tutkimustuloksia saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen näkökulmista.

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia koostuu noin 4000 hakusana-artikkelista. Perusartikkeleissa esitellään saamen kieltä, historiaa, mytologiaa, kirjallisuutta, musiikkia, taloutta, luonnonympäristöä, elinkeinoja, medioita, oikeuksia, koulutusta, taidetta, yhteiskunnallisia oloja jne. Henkilöartikkeleissa esitellään kulttuurivaikuttajia ja kulttuurin tekijöitä: saamelaisia kirjailijoita, taiteilijoita, laulajia, poliitikkoja ja Saamenmaan tunnetuimpia tutkijoita. Leimallisesti saamelaiskulttuurille ominaisia ilmiöitä tarkastellaan ennen kaikkea kulttuurinsisäisestä näkökulmasta. Ensyklopediaan sisältyy myös 50 saamelaiskulttuuriin liittyvän sanan etymologinen lista. Ympäristöä eli saamelaiskulttuurin materiaalista perustaa käsitellään maisemaa, ympäristö- ja lumikäsitteitä sekä eläimistöä ja kasvistoa kuvaavissa artikkeleissa. Artikkeleihin sisältyy laaja kirjallisuusluettelo.

Saamelaiskulttuuri ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan se käsittää useita kulttuureita ja kieliä. Saamelaisalue, Sápmi, ulottuu Ruotsin ja Norjan keskiosista pohjoisimman Suomen kautta Kuolan niemimaan itäkärkeen asti. Sápmi-termi löytyy kaikista saamen kielistä ja viittaa alueeseen, kieleen ja ihmiseen. Se ulottuu vähintään 3000 vuotta taaksepäin, jolloin se vakiintui saamelaisten esivanhempien omakieliseksi nimitykseksi. (Etnonyymi) Sápmelaš (johdos sanasta sápmi) ja suomen ikivanha heimonimi hämäläinen ovat lähtöisin samasta alkuperästä.

Nykyään neljän eri valtion alueella asuu kaikkiaan noin 100 000 saamelaista. Saamen kielet poikkeavat toisistaan siinä määrin, että eri kielten puhujat eivät ymmärrä toisiaan. Eri kielten sisällä esiintyy lisäksi alueellista variaatiota, ja esimerkiksi pohjoissaame jaetaan neljään toisistaan poikkeavaan päämurteeseen. Ensyklopedia ottaa tämän moninaisuuden huomioon esittämällä tietoa Saamen kansan sisällä olevista vähemmistöryhmistä, mm. Kuolan saamelaisista, jotka ovat tähän asti olleet saamelaiskulttuurin tutkimuskentälläkin syrjässä. Saamelaiskulttuurin kirjon takia on mahdoton saada kerätyksi kaikkea olemassa olevaa tutkimustietoa tähän ensyklopediajulkaisuun.Muokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Foreword

The Encyclopaedia of Saami culture provides a wide range of information for teachers and students in various levels and fields, the international scholarly community, public authorities and cultural experts, and for all who are interested in Saami culture, as well as the Saami themselves. The Encyclopadia seeks to revise and reconstruct old stereotypes and to present the recent results of research from Indigenous and Saami perspectives.

The Encyclopaedia contains approximately 4000 entries in article form. The articles present the Saami language and Saami history, mythology, folklore, literature and music, as well as the economy, the natural environment, means of livelihood, media, rights, education, art, societal conditions etc. The biographical articles present important historical and contemporary cultural figures: Saami authors, artists, singers, politicians, and also the most renowned researchers from Sápmi. Cultural concepts and terms characteristic of Saami culture are treated primarily from an intra-cultural perspective. The Encyclopaedia also contains so-called reference entries, and an etymological list of 50 Saami culture terms.

Saami culture is not homogenous, it covers many cultures and languages. Sápmi, the present area settled by the Saami, extends from Central Norway and Central Sweden through the northernmost parts of Finland and Norway to the Kola Peninsula in the Russian Federation. The term Sápmi is found in all the Saami languages, and it refers to the area, language and person. Sápmi, sápmelaš dates back at least 3000 years, the ethnonym sápmelaš (derived from the word Sápmi) and the ancient Finnish ethnic term hämäläinen share a common origin.

At present, the total Saami population living in four countries is calculated to be approximately 100,000. The Saami languages differ from each other to such a degree that the speakers of various languages do not understand each other. There are also regional variations within the languages. There are, for example, four main dialects of the North Saami language. The Encyclopaedia takes this diversity into account by presenting information about minority groups within the Saami, Russian or Kola Saami, who so far have been marginalized in the research field. Moreover, although the cultural diversity of the Saami makes it impossible to gather all the existing information in one place, the Encyclopaedia is the most comprehensive single published source on the topic. As such, this work occupies a unique place in the field of Saami studies.Muokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den