Ensyklopedian tausta ja tavoitteet

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Ensyklopedian tausta ja tavoitteet

Saamelaiskulttuurin ensyklopedian hankkeen nykyisiä jäseniä (2020–) ovat Irja Seurujärvi-Kari (FT, saamentutkimus, Helsingin yliopisto), Hanna Guttorm (FT, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto), Jelena Porsanger (FT, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto ja RiddoDuottarMuseat), Ilona Kivinen (FT, saamentutkimus, Helsingin yliopisto) ja Pirjo Kristiina Virtanen (apulaisprofessori, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto). Ensyklopediaa on päivitetty v. 2021, mutta artikkeleissa olevaa tietoa ei enää aktiivisesti päivitetä, vaan ensyklopedia toimii tietopankkina, josta voi etsiä tietoa saamelaiskulttuuriin liittyen.

Vaikka muista kulttuureista on ilmestynyt merkittäviä tietosanakirjoja (mm. teokset Encyclopaedia of Aboriginal Australia v. 1994, Finland, a cultural encyclopedia v. 1997 ja Norrlands uppslagsbok: ett uppslagsverket på vetenskaplig grund om den norrländska regionen v. 1993–1996), ei aikaisemmin ole laadittu yhtään vastaavaa ensyklopediaa, joka sisältäisi monipuolista tietoa saamelaiskulttuurista. Saamelaiskulttuurin ensyklopedia on tarpeellinen niin kansainväliselle tutkijayhteisölle, viranomaisille ja kulttuurityöntekijöille, kuin myös eri alojen opettajille, opiskelijoille sekä saamelaisille itselleen.

Artikkelit on kirjoitettu pääsääntöisesti 2000-luvun alussa suomeksi ja englanniksi, joitakin myös ruotsiksi. Aihepiirin laajuuden vuoksi ensyklopedia ei pysty kattamaan kaikkia eri saamelaiskulttuurin osa-alueita artikkeleissaan, mutta tietokanta antaa kattavan kuvan tärkeimmistä teemoista.

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia julkaistiin alun perin painettuna vuonna 2005 nimellä Saamelaiskulttuurin ensyklopedia - The Saami: A Cultural Encyclopaedia ja sille myönnettiin valtion julkistamispalkinto seuraavana vuonna. Kirjaversio on kattava, ja se koostuu n. 4000 hakusana-artikkelista.

Saamelaiskulttuurin ensyklopediahanke sai alkunsa Helsingin yliopistossa v. 1993 aloitetussa saamentutkimuksen opintokokonaisuudessa, josta vastasi useiden laitosten edustajista koostuva työryhmä. Kirjaprojektia alettiin suunnitella vuonna 1998, ja sille myönnettiin kaksivuotinen EU-rahoitus vuonna 2001. Hankkeen suorittamispaikka oli suomalais-ugrilainen laitos Helsingin yliopistolla, ja yhteistyökumppaneina toimivat Tromssan yliopiston humanistisen tiedekunnan saamen osasto, Uumajan yliopiston arkeologian ja saamen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Álgu-hanke (Saamelaiskielten etymologinen tietokanta) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Ensyklopedia julkaistiin kirjan muodossa vuonna 2005 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana.

Saamelaiskulttuurin ensyklopediaprojektin alkuperäisen toimituskunnan ja työryhmän jäseniä. Vas. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.
Projektin kokous suomalais-ugrilaisella laitoksella Helsingin yliopistossa joulukuussa 2002.

Alkuperäisen toimituskunnan jäsenet olivat Christian Carpelan (arkeologia, historia, etnografia; Helsingin yliopisto), Ulla-Maija Forsberg (saamen kieli; Helsingin yliopisto), Risto Pulkkinen (uskonto ja lappologinen tutkimus, Helsingin yliopisto), Irja Seurujärvi-Kari (projektin johtaja, aihealueina koulutus, yhteiskunnalliset olot, nykykulttuuri, elinkeinot ja ympäristö; Helsingin yliopisto), Jelena Porsanger (perinteinen hengellisyys ja traditiot, kirjallisuus; Tromssan ja Helsingin yliopistot), Olavi Korhonen ja Mikael Svonni (Ruotsin saamelaisasiat, paikannimet ja alueet; Uumajan yliopisto) sekä Lars-Dan Beck (tietokantasovellus; Helsingin yliopisto).

Ensyklopedian lähtökohtana ja innoittajana oli saamelaisten omaleimainen kulttuuri sekä saamelaisia kohtaan lisääntynyt kiinnostus eri puolilla maailmaa. Eri alojen tutkijat sekä matkailijat ja kirkonmiehet olivat varhaisista ajoista alkaen kiinnostuneet saamelaisista, joiden kulttuuri oli koettu eurooppalaisten kansojen kulttuureista poikkeavampana. Ensyklopediassa artikkelien kirjoittajat pyrkivät kumoamaan vanhoja stereotyyppisiä käsityksiä, sekä kartoittivat ja systematisoivat tietoa pohjoisen alkuperäiskansan kulttuurista yli valtakunnanrajojen. Euroopassa oli syytä panna erityistä painoarvoa alkuperäiskansojen kulttuureille ja perinteiselle tiedolle, sekä näitä koskevaan tutkimukselliseen tietoon. Tarkoituksena oli osaltaan myös vahvistaa saamelaista yhteiskuntaa.Muokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

The background of the Encyclopaedia

The current members of the editorial board of The Encyclopaedia of Saami culture project (2020- ) are Dr. Irja Seurujärvi-Kari (Saami studies; University of Helsinki), Dr. Hanna Guttorm (Indigenous studies; University of Helsinki), Dr. Jelena Porsanger (Indigenous studies; University of Helsinki and RiddoDuottarMuseat), Dr. Ilona Kivinen (Saami studies; University of Helsinki) and Dr. Pirjo Kristiina Virtanen (associate professor, Indigenous studies; University of Helsinki). The Encyclopaedia was last updated in 2021, but the information in the articles is not actively maintained today. Nevertheless, the Encyclopaedia works as database of information on Saami culture.

Although there have been significant encyclopaedias published on other cultures (i.e, the Encyclopaedia of Aboriginal Australia in 1994: Finland, a cultural encyclopedia in 1997: and Norrlands uppslagsbok: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen 1993-1996), there was not previously an encyclopaedia containing a wide range of information on Saami culture. The Encyclopaedia of Saami Culture is a necessary work of reference for the international academic community, public authorities, cultural experts, teachers and students in various fields, and for all who are interested in Saami culture - including Saami people.

The articles were primarily written in the beginning of the 21st century in Finnish and English, although there are some articles in Swedish. The diversity and depth of Saami culture makes it impossible to capture fully in an Encyclopaedia: nevertheless, the database gives a comprehensive image of the main topics of Saami culture.

The Encyclopaedia of Saami Culture was originally published in 2005 as Saamelaiskulttuurin ensyklopedia - The Saami: A Cultural Encyclopaedia, and it was granted a state award by The Ministry of Education and Culture in Finland- in 2006. The book edition is comprehensive, and it includes approximately 4000 articles.

The Encyclopaedia of Saami Culture project was launched in connection with a module of Saami Studies that began in the University of Helsinki in 1993. Planning commenced in 1998, and the project was granted funding for two years from the EU in 2001. The project was carried out in the Department of Finno-Ugrian Studies at the University of Helsinki, in conjunction with the department of Saami Studies of the Faculty of Humanities at the University of Tromsø in Norway, and the Department of Archaeology and Saami Studies at the University of Umeå in Sweden. Additionally, the Álgu project (an etymological data bank of the Saami languages) at the Research Institute for the Languages of Finland and the Finnish Literary Society were in co-operation.

Members of the editorial board and working group. From the left. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.
The project meeting in the Finno-Ugric department in the University of Helsinki December 2002.

Members of the original editorial board and their areas of responsibility were: Christian Carpelan (archaeology, history, ethnography; University of Helsinki), Ulla-Maija Forsberg (Saami language; University of Helsinki), Risto Pulkkinen (religion and Lappological research; University of Helsinki), Irja Seurujärvi-Kari (Project Manager, education, social conditions, modern culture, occupations, environment; University of Helsinki), Jelena Porsanger (oral traditions, literature; University of Tromsø and University of Helsinki); Olavi Korhonen and Mikael Svonni (Swedish Saami affairs, place names and regions; University of Umeå) and Lars-Dan Beck (data base system; University of Helsinki).

The starting point and inspiration of the project was the distinctive culture of the Saamis and the interest towards them that had emerged in different parts of the world. The contributors of the articles in the Encyclopaedia sought to revise and overturn old stereotypes and to present research results concerning the Saamis. Since early times, scholars in various fields, travellers and clergymen have been interested in the Saamis, whose culture has been regarded as the most distinctive among the European peoples. The Encyclopaedia produces a rich store of knowledge that serves as starting point for an Internet-based databank on Saamis. The objective is to chart and systematize information concerning Saami culture across the present-day national borders. In the process of integration, it is important to place particular weight on the cultures and traditional knowledge of Indigenous peoples, and to disseminate results of the previous studies. One of the goals in the project was also to strengthen the Saami society.Muokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den